13 апреля 2017 ГТРК «Хакасия»

2 частыг Алеша Анжиганов торееннен сыгара чуртас учун куресче

Анын пiр ле агырыг табылбаан. Ирткен чылда агаа Москвада операция иткеннер. Сагам оолахты андох сыныхтаглар сахтапча. Че iче-пабанын ырах чолга парарга ахчазы чидiспинче.