15 ноября 2019 ГТРК «Хакасия»

Победители Ине тiлi

Республикадаuы «Ине тiлi» фестивальда пeeл чиyiстi E чулдаuы олuаннар холuа киргеннер.
Кjг тириинеy ойнабызарuа, кибелiс, тахпах таа толдырыбызарuа пу олuаннарuа пiр дее сидiк нимеске тjjй. Чон алнына сыuып, пiр дее туртухпинчалар. Че сынында чeрексiнiс, сценадаy чочыныс таа полuан, че устаuчыныy хабазии паза чахсы тимненiс прай нименi тобырарга полысхан.

Архив
Июль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31