17 марта 2017 ГТРК «Хакасия»

Асхыс аймаандагы Чогархы Паза аалда орныхчатхан орттен арачылачан алынча пост 4 аалны хайыгда тутча

Оларга чалыннан курезерге 30 чуртагчы пос коннiнен полысча. Часхыда пу полiктiн тогынчыларына уламох сиргек тудынарга килiсче.