10 июля 2018 ГТРК «Хакасия»

Асхыс аймаандагы прокуратура тынаг орыннарын 2-чi хати сыныхтап сыхты

Чайгынын пастагы айында оларнын хайиина школалардагы лагерьлер кiргеннер, амды теес тынаг лагерьлерiне читтi.