20 апреля 2017 ГТРК «Хакасия»

Пуул Чыл пазы улукунде «Чыл кiзiзi» атха 10 кiзi турысхан

Оларнын санында Саяногорсктагы имчiлер полганнар.