19 апреля 2017 ГТРК «Хакасия»

Пуунгi кунде Таштып аймаанда, 62 фермер хонии тогынча

Че оларнын аразында хой тутчатхан 2 ле кiзi санга алылган. Анзы пу аймахта мал чорер чирлер асхынах полчатханынан палгалыстыг. Андаг даа полза, Таштып чирiнде хой саны 4 мун 400-ке читче.